คำนำ

 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาวิสาหกิจชุมชน 1 รหัสวิชา 6001131 นี้ ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนออกเป็น 5 บท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา หลักการบริหารจัดการ และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มั่นคง และสามารถดำเนินการจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิสาหกิจชุมชนจากกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในชุมชนอันจะสามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับสู่ชุมชน

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดผู้เรียนควรศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาและลงมือปฏิบัติจริงในการจัดการสัมมนา ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนนี้คงจะอำนวยประโยชน์ต่อการเรียนรายวิชาสัมมนาวิสาหกิจชุมชน 1

 

นารีรัตน์  ศรีอุทัย