header
คณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาดร.พนารัตน์ เดชกุลทองผศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ


สาขาวิชานิติศาสตร์ผศ.สมนึก ขวัญเมืองอาจารย์ณภัทร ใจเอ็นดูอาจารย์ไศลโสภิน ภิรมย์ไกรภักดิ์อาจารย์กิตติมา โลหะวณิชย์อาจารย์บุญส่ง วรสิงห์ดร.ฉัตรชัย รือหาร


สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอาจารย์บุญช่วย กิตติวิชญกุลอาจารย์พิชิตชัย แพ่งศรีสารอาจารย์ธนาวิทย์ กางการอาจารย์วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิดร.เพ็ญนภา สุขเสริมอาจารย์กรกมล ไวยราบุตรอาจารย์ศรายุทธ สุขเสริมอาจารย์ฤทธิชัย ผานาคMs.Ocampo Elmira Magtotoอาจารย์กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย
footer

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์