Get Adobe Flash player

ผู้บริหารโครงการ

 ผศ. สมนึก  ขวัญเมือง

 ผู้อำนวยการโครงการกฏหมาย ระเบียบต่างๆ

  • พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2547

  • พระราชบัญญํติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
  • พรบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


                                        อ่านต่อ

ลิงค์บริการ


กรมอุตุนิยมวิทยา


เอกสารสำหรับอาจารย์ผู้สอน
  แบบฟอร์มต่างๆ
       แบบฟอร์มใบสมัครอาจารย์ผู้สอน          
      แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน           
      แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนการสอน           
      แบบฟอร์มตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบ          
      แบบฟอร์มตัวอย่าง มคอ. 3

  ใบรายชื่อนักศึกษา / แบบสรุปตัดเกรด

     ใบรายชื่อนักศึกษา รุ่น 6    รายชื่อ สหวิทยาการฯ รุ่น 1
     ใบรายชื่อนักศึกษา รุ่น 7     แบบสรุปตัดเกรด รุ่นที่ 7
     ใบรายชื่อนักศึกษา รุ่น 8     แบบสรุปตัดเกรด รุ่นที่ 8

เอกสารสำหรับนักศึกษา
              แบบฟอร์มใบคำร้อง
  คร1 คำร้องขอหนังสือรับรอง
  คร.9 คำร้องขอลาพักการเรียนและลาออก
  คร.2 คำร้องขอรับหลักฐานแสดงผลการศึกษากรณีรับเกินระยะเวลาที่กำหนด
  คร.10 คำร้องขอรักษาสภาพและคืนสภาพ
  คร.3 คำร้องขอจบการศึกษา ใบรับรองวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา
  คร.11 คำร้องขอย้ายโปรแกรมวิชา เปลี่ยนประเภทนักศึกษา
  คร.4 คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา
  คร.12 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
  คร.5 คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ ลงทะเบียนเกิน
  คร.13 คำร้องขอเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนประวัติ
  คร.6 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม
  คร.14 ใบลานักศึกษา
  คร.7 คำร้องขอยกเลิกรายวิชา
  คร.15 บันทึกข้อความ
  คร.8 คำร้องขอสอบปลายภาค
  คร.16 คำร้องขอแก้ระดับคะแนนI.EและF
  คร.18 คำร้องขอบัตรนักศึกษา
  

         ปฎิทินการเรียนการสอน    

    ปฎิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556
ปฎิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558
    ปฎิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
ปฎิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559

          ตารางเรียน 

     ตารางเรียนรุ่นที่ 6 ภาคเรียน 3  ปีการศึกษา 2556

     ตารางเรียนรุ่นที่ 7 ภาคเรียน 3  ปีการศึกษา 2556

     ตารางเรียนรุ่นที่ 8 ภาคเรียน 3  ปีการศึกษา 2556


            เอกสารตำราเรียน
               มคอ. 3 แต่ละรายวิชา
           วิชา สัมมนาแแผนแบทชุมชน 2
วิชาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
           วิชา วิสาหากิจชุมชน
วิชาศิลปะและวัฒนธรรมฯ
           วิชา กระบวนทัศน์พัฒนาพื้นฐาน
วิชาสัมมนาวิสาหกิจชุมชน 1
           วิชา มนุษย์กับสังคม
วิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
           วิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น รุ่น 8

            ตำราเรียน

   กฎหมายธุรกิจ
วิถีโลก การจัดการธุรกิจ
   การเป็นวิทยากรกระบวนการ สัมมนาเกษตรยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
   มนุษย์กับกฎหมาย
การคิดและการตัดสินใจ สัมมนากองทุนและสวัสดิการชุมชน
   สัมมนาการทำแผนแม่บทชุมชน 1 เครือข่ายชุมชน สัมมนาสุขภาพชุมชน
   กระบวนทัศน์พัฒนาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   เกษตรกรรมยังยืนและสิ่งแวดล้อมชุมชน สัมมนาเกษตรและสิ่งแวดล้อม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การจัดการธุรกิจ 2 สัมมนาการจัดการเครือข่ายชุมชน 2
   สัมมนาการทำแผนแม่บทชุมชน 2 ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม สัมมนาสุขภาพชุมชน 2
   กองทุนและสวัสดิการชุมชน ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น การทำแผนแม่บทชุมชน
   ความจิงของชีวิต สัมมนาวิสาหกิจชุมชน 1 ภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   สัมมนาการจัดการเครือข่ายชุมชน 2 สุขภาพและวิถีชุมชน หลักการบริหารและการจัดการ


ปฎิทิน