Get Adobe Flash player

ผู้บริหารโครงการ

 ผศ. สมนึก  ขวัญเมือง

 ผู้อำนวยการโครงการกฏหมาย ระเบียบต่างๆ

  • พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2547

  • พระราชบัญญํติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
  • พรบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


                                        อ่านต่อ

ลิงค์บริการ


กรมอุตุนิยมวิทยาประชาสัมพันธ์ งานการเงิน งานกองทุน
      ประกาศ มหาวิทยาลัราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตัวอย่างการโอนเงินผ่านธนาคาร
      ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
      ประกาศ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 6500
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ รุ่น 6
      ประกาศ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 8500
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ รุ่น 7
      ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ศูนย์เรียนรู้ตามเอกสารแนบนี้ติดต่อการเงินโครงการ ด่วน !!!!!
      ขั้นตอนการยืนยันกองทุนกู้ยืม2/2555
ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 2556
      แนวปฎิบัติในการลงทะเบียน
ประกาศแนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2556
      ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาลงทะเบียน 2/2556
ขั้นตอนการยืนยันกองทุนเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556
      การยืนยันลงทะเบียนผ่านระบบ e - studentloan
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2557

ประชาสัมพันธ์ งานวัดและประเมินผลการศึกษา

     รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ศูนย์เรียนรู้หนองบุญมาก รุ่นที่ 5
     ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/ 2556

ประชาสัมพันธ์ งานหลักสูตร
 
      แผนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร       ตารางเรียนภาคเรียนที่ 3 / 2556
      แผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น       ใบคะแนนวิชาสัมมนาสุขภาพชุมชน 2ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ

      ประกาศรายชื่อผลพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักศึกษา

      แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม


ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีฯ

        แบบลงทะเบียนขอใช้อินเตอร์เน็ต         รูปภาพประชุมผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้
       ขั้นตอนการเข้ากรอกข้อมูลในระบบ MIS
       แบบฟอร์ใบรายชื่อ MISวารสารประจำเดือน
วารสารประจำเดือน ม.ค. ฉบับที่ 1 2556 วารสารประจำเดือน พ.ค. ฉบับที่ 5 2556
วารสารประจำเดือน ก.ย. ฉบับที่ 9 2556
วารสารประจำเดือน ก.พ. ฉบับที่ 2 2556
วารสารประจำเดือน มิ.ย. ฉบับที่ 6 2556
วารสารประจำเดือน ต.ค. ฉบับที่ 10 2556
วารสารประจำเดือน มี.ค. ฉบับที่ 3 2556
วารสารประจำเดือน ก.ค. ฉบับที่ 7 2556
วารสารประจำเดือน พ.ย. ฉบับที่ 11 2556
วารสารประจำเดือน เม.ย. ฉบับที่ 4 2556
วารสารประจำเดือน ส.ค. ฉบับที่ 8 2556
วารสารประจำเดือน ธ.ค. ฉบับที่ 12 2556      
      

ปฎิทิน